G̳̼̳S̳̼̳.̳̼̳T̳̼̳S̳̼̳ ̳̼̳V̳̼̳õ̳̼̳ ̳̼̳T̳̼̳ò̳̼̳n̳̼̳g̳̼̳ ̳̼̳X̳̼̳u̳̼̳â̳̼̳n̳̼̳: H̳À̳N̳G̳ ̳C̳H̳Ụ̳C̳ ̳N̳Ă̳M̳ ̳V̳Ẫ̳N̳ ̳G̳I̳Ữ̳ ̳V̳Ũ̳N̳G̳ ̳L̳Ậ̳P̳ ̳T̳R̳Ư̳Ờ̳N̳G̳ “̳B̳Ỏ̳ ̳T̳Ế̳T̳”̳ ̳!

G̳̼̳S̳̼̳.̳̼̳T̳̼̳S̳̼̳ ̳̼̳V̳̼̳õ̳̼̳ ̳̼̳T̳̼̳ò̳̼̳n̳̼̳g̳̼̳ ̳̼̳X̳̼̳u̳̼̳â̳̼̳n̳̼̳: H̳À̳N̳G̳ ̳C̳H̳Ụ̳C̳ ̳N̳Ă̳M̳ ̳V̳Ẫ̳N̳ ̳G̳I̳Ữ̳ ̳V̳Ũ̳N̳G̳ ̳L̳Ậ̳P̳ ̳T̳R̳Ư̳Ờ̳N̳G̳ “̳B̳Ỏ̳ ̳T̳Ế̳T̳”̳ ̳!

G̼S̼.̼T̼S̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼G̼ộ̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼â̼y̼ ̼-̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼a̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼é̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

 

Đ̼ể̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼.̼

G̼S̼.̼T̼S̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

 

 

̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼K̼ỷ̼ ̼H̼ợ̼i̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼h̼ờ̼ ̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼B̼ỏ̼ ̼T̼ế̼t̼!̼

̼V̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼á̼o̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ẹ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼,̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼:̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

 

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼:̼ ̼“̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼T̼ế̼t̼”̼,̼ ̼”̼T̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼”̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼?̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼T̼ế̼t̼?̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ê̼,̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼.̼.̼ ̼x̼u̼n̼ ̼x̼o̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.

 

 

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼?̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼ ̼C̼h̼ú̼c̼,̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

 

Không có mô tả.

 

“̼L̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼”̼.̼
̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼…̼

̼V̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ỡ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

 

 

̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼é̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼ở̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼ì̼ ̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼ủ̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼ế̼t̼?̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼,̼ ̼x̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ế̼…̼ ̼b̼í̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼?̼

̼L̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼.̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼à̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼:̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ộ̼c̼”̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ở̼ ̼b̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼í̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ẽ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼…̼

̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

 

 

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼“̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼?̼ ̼V̼à̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼b̼i̼ế̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼.̼

 

 

̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼?̼

̼T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼â̼m̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

Không có mô tả.

 

 

̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼?̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼Â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼(̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼o̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼Y̼a̼o̼u̼n̼d̼é̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼é̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ũ̼ ̼p̼a̼t̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼m̼è̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼H̼a̼l̼a̼l̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼o̼o̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼a̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ộ̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼o̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼o̼o̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼…̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼!̼

Nguồn : https://www.nguoiduatin.vn/gsts-vo-tong-xuan-nang-xuan-tro-thanh-ac-quy-tet-la-noi-am-anh-a420784.html

 

 

‘̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼’̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼

S̼a̼u̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼”̼,̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼

 

Không có mô tả.

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼“̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼“̼b̼ỏ̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

 

 

̼T̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼?̼ ̼B̼ê̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼?̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼(̼B̼Đ̼)̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼“̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼“̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ộ̼p̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼B̼Đ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼B̼Đ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼ ̼(̼1̼5̼.̼1̼2̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼r̼ệ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼u̼ể̼ ̼o̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼á̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼…̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼”̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼r̼ễ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼é̼m̼.̼

 

 

̼B̼ớ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼B̼Đ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼h̼ê̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼“̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼B̼Đ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼Đ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼n̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼?̼”̼.̼

 

̼B̼Đ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼“̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼B̼Đ̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼!̼”̼.̼ ̼B̼Đ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼

 

̼B̼Đ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!