C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼.ử̼”̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼.ử̼”̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

B̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼.ử̼”̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ũ̼.

 

 

 

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼4̼/̼1̼)̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ T̼.̼H̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼T̼.̼V̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.

D̼ù̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼ ̼(̼b̼ì̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼̼ t̼.ử̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼.

 

 

 

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ h̼o̼ã̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼.ử̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ũ̼.

 

N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼0̼ m̼2̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.

 

 

 

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼T̼.̼V̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼i̼ s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼.

 

Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ã̼ ̼c̼.h̼.ế̼.t̼”̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.

 

T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ đ̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼H̼.

 

 

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼.ử̼”̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼q̼u̼a̼.

 

 

 

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼H̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼H̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ụ̼,̼ v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ c̼h̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

 

 

 

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼.h̼.ế̼.t̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼.ử̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.

 

 

Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼H̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼.ử̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.

 

 

 

 

N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼:̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.â̼.m̼ ̼h̼.ạ̼.i̼?

 

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

 

B̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.â̼.m̼ ̼h̼.ạ̼.i̼ ̼t̼.ì̼.n̼.h̼ ̼d̼.ụ̼.c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

 

 

 

“̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼2̼h̼1̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.â̼.m̼ ̼h̼.ạ̼.i̼.

 

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

 

 

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ k̼h̼ố̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.

 

 

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼1̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ 1̼8̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼-̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.

K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼

 

 

 

V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.

 

N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼1̼5̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼T̼P̼.̼ V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼)̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

 

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼.ồ̼.i̼ ̼b̼.ạ̼.i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

 

 

 

 

 

L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼n̼o̼i̼-̼v̼e̼-̼n̼g̼u̼o̼n̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼i̼-̼k̼h̼a̼i̼-̼t̼u̼-̼b̼o̼-̼m̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼-̼h̼o̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼c̼o̼n̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼2̼0̼1̼1̼4̼1̼4̼4̼8̼3̼2̼8̼9̼3̼.̼c̼h̼n̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Xin đừng coppy em!