G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼?

G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼?

T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼B̼ắ̼c̼-̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.

 

 

 

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼

Ảnh minh họa

 

 

 

L̼i̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼T̼E̼D̼I̼ ̼-̼ ̼T̼R̼I̼C̼C̼ ̼-̼ ̼T̼E̼D̼I̼S̼O̼U̼T̼H̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼(̼J̼I̼C̼A̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼ỳ̼)̼.

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼3̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼(̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼1̼)̼;

 

K̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼1̼.̼4̼3̼5̼ ̼m̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ t̼à̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼(̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼2̼)̼.

 

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼E̼D̼I̼ ̼-̼ ̼T̼R̼I̼C̼C̼ ̼-̼ ̼T̼E̼D̼I̼S̼O̼U̼T̼H̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼5̼.̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼à̼u̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼7̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ m̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼.̼5̼4̼5̼ ̼k̼m̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼5̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼.

 

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼a̼m̼

 

 

 

Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼n̼ (̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼i̼n̼k̼a̼n̼s̼e̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ B̼ả̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.

 

 

 

Sơ đồ – baogiaothong.vn

 

 

 

V̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼2̼0̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼ ̼(̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼)̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼4̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼3̼2̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼ ̼(̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼2̼0̼ p̼h̼ú̼t̼ ̼(̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼a̼)̼;

 

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼3̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼2̼0̼ k̼m̼/̼h̼ ̼(̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼3̼5̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼)̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼í̼t̼ ̼g̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼5̼0̼ p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼a̼.

 

T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼ ̼-̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼8̼ ̼-̼ 2̼0̼2̼9̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼)̼.

 

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼5̼ ̼k̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼3̼6̼4̼ ̼k̼m̼)̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼6̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼2̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼8̼9̼6̼ ̼k̼m̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼5̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼1̼.̼5̼4̼5̼ ̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼4̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼4̼5̼.

 

T̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼8̼,̼7̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼3̼8̼,̼8̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼/̼k̼m̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼2̼4̼,̼6̼6̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼H̼à̼ N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼2̼9̼.

 

 

 

B̼ộ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼

 

 

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼;̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.

 

 

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼.

 

K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼:̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼;̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼S̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼6̼.̼5̼6̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼1̼7̼.̼0̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼5̼0̼.

 

 

 

 

L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼x̼e̼h̼a̼y̼.̼v̼n̼/̼g̼i̼a̼c̼-̼m̼o̼-̼a̼n̼-̼s̼a̼n̼g̼-̼p̼h̼o̼-̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼t̼r̼u̼a̼-̼c̼a̼-̼p̼h̼e̼-̼s̼a̼i̼-̼g̼o̼n̼-̼b̼a̼n̼g̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼s̼a̼t̼-̼s̼a̼p̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼h̼i̼e̼n̼-̼t̼h̼u̼c̼.̼h̼t̼m̼l̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!