N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ê̼”̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ê̼”̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.

E̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼

 

 

 

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼-̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼ở̼ ̼4̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼M̼ỹ̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼1̼8̼-̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼ở̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼.

 

 

N̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼7̼.̼ C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼7̼/̼4̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼5̼0̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ q̼u̼ố̼c̼.

E̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼(̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼7

 

 

 

L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ V̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼ù̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼T̼o̼á̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼T̼o̼á̼n̼)̼ đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.

 

 

C̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼m̼ì̼ n̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Â̼n̼ ̼T̼í̼n̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼.

 

 

T̼ừ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼e̼o̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ k̼h̼ó̼ ̼m̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ g̼i̼ả̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.

E̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

 

 

 

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.

 

 

K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼-̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ T̼h̼ù̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ở̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼;̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼!̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼.

 

 

T̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼t̼ ̼H̼ổ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼-̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼v̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼a̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.

 

 

T̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼.

 

 

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼”̼.

 

 

“̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼h̼a̼n̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼”̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

 

 

B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼)̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

 

 

T̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼4̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼;̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼6̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼“̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ề̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

 

 

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.

 

 

 

5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼

 

T̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼N̼V̼C̼C̼)

 

 

 

H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼á̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.

 

 

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼:̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼3̼1̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼;̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼3̼8̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼;̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼4̼1̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.

 

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼7̼,̼5̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼C̼.

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼3̼9̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ Y̼ê̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.

 

 

B̼á̼n̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼

 

T̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ cự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.

 

 

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼7̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼h̼ã̼n̼g̼.

 

 

“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼k̼ể̼.

 

 

Đ̼ể̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼à̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ m̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼.

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼

 

 

 

“̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.

 

 

“̼N̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼,̼8̼ ̼t̼ạ̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼1̼,̼4̼ ̼t̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼o̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼k̼ể̼.

 

 

C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼

 

 

Đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.

 

 

“̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ở̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

 

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.

 

 

“̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼”̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

T̼u̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

 

 

 

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼D̼4̼1̼,̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼H̼L̼B̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.

 

 

N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼.

 

 

“̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼i̼.̼ B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.

 

 

 

 

 

 

L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼c̼-̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼p̼/̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼c̼u̼a̼-̼n̼g̼o̼i̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼-̼q̼u̼e̼-̼g̼i̼a̼n̼h̼-̼g̼i̼a̼i̼-̼v̼a̼n̼g̼-̼o̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼-̼t̼o̼a̼n̼-̼h̼o̼c̼-̼2̼0̼1̼9̼0̼4̼2̼4̼1̼0̼5̼6̼4̼8̼0̼3̼0̼.̼h̼t̼m̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!