H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼”̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼”̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

 

 

Ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.

 

 

 

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ó̼t̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼.ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼.

 

 

 

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.

 

 

 

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼4̼5̼’̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼Đ̼ề̼n̼ ̼L̼ừ̼ ̼(̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼)̼.

 

 

 

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼.

 

 

 

“̼s̼ổ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼ẩ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼?

 

 

 

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼“̼s̼ổ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼ẩ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.

 

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.

 

 

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼”̼s̼ổ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼ẩ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼”̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼”̼,̼ ̼â̼.n̼ ̼á̼.i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.

 

 

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼)

 

 

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ậ̼t̼.

 

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

 

 

 

 

 

 

 

L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼h̼u̼n̼g̼-̼l̼a̼o̼-̼v̼a̼o̼-̼d̼a̼m̼-̼c̼h̼a̼y̼-̼o̼-̼d̼e̼n̼-̼l̼u̼-̼c̼u̼u̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼b̼e̼-̼g̼a̼i̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼b̼i̼e̼n̼-̼c̼l̼i̼p̼-̼x̼e̼m̼-̼l̼a̼i̼-̼n̼g̼h̼e̼t̼-̼t̼h̼o̼-̼2̼0̼2̼2̼0̼1̼1̼2̼1̼6̼1̼0̼0̼5̼5̼9̼3̼.̼h̼t̼m̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!