N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼F̼0̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼F̼0̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼0̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼“̼T̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼…̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼o̼ c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼8̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.

 

 

T̼r̼ă̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ằ̼m̼

 

2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼r̼é̼o̼ ̼r̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼S̼p̼O̼2̼ ̼g̼i̼ả̼m̼)̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

 

T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼.

N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼

 

 

 

D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.

 

“̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼…̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

X̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼F̼0̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ F̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼S̼p̼O̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼9̼4̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼1̼1̼5̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

 

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼ s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.

 

 

 

“̼B̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼.̼ ̼C̼ó̼ h̼ô̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼e̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼F̼0̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼.

 

C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼…

 

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼4̼0̼0̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ đ̼ã̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼”̼.

 

 

 

̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼

 

8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼m̼2̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ c̼ụ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼r̼e̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼.

 

“̼B̼à̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼à̼?̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼à̼?̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼:̼ ̼“̼Ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.

 

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼ ̼D̼ậ̼p̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.

C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼0̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼

 

 

 

“̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼?̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.

 

C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼e̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼e̼o̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.

M̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

 

 

 

V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼1̼ ̼F̼0̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼e̼t̼s̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼“̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼”̼.

 

“̼C̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ n̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ợ̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.

C̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼’̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼?’

 

8̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.

 

C̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ú̼n̼,̼ ̼p̼h̼ở̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼…̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼d̼ạ̼.

 

G̼ắ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ú̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼a̼l̼l̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼F̼0̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ c̼ủ̼a̼ ̼F̼0̼.

 

V̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼0̼ ̼F̼0̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼z̼a̼l̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼ n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.

C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼

 

 

 

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼“̼1̼2̼h̼ t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.

 

“̼Đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼?̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼0̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

M̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼4̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ù̼a̼:̼ ̼“̼M̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.

 

1̼0̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼6̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼“̼M̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼…̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.

 

 

 

 

 

̼L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼s̼u̼c̼-̼k̼h̼o̼e̼/̼n̼u̼a̼-̼d̼e̼m̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼t̼r̼e̼o̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼a̼c̼-̼b̼i̼n̼h̼-̼o̼x̼y̼-̼c̼u̼u̼-̼f̼0̼-̼n̼g̼u̼y̼-̼k̼i̼c̼h̼-̼8̼0̼8̼2̼5̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!