Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼’̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼’̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼l̼o̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼

Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼’̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼’̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼l̼o̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼.

 

 

 

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼.

 

 

 

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼5̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.

 

“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼”̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

 

 

 

Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ P̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼.

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼2̼,̼4̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼8̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼S̼o̼c̼i̼a̼l̼ ̼B̼l̼a̼d̼e̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼6̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼1̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼7̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼,̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼.

 

 

Từ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼.

 

 

 

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼,̼ g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.

 

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.

 

 

 

Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼-̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.

 

 

 

“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼.̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

 

 

 

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼

 

 

C̼h̼à̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.

 

6 ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼s̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.

 

 

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼l̼á̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼s̼a̼o̼ v̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼à̼o̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼m̼b̼a̼g̼o̼,̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼!̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼Y̼o̼u̼ ̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼.̼

 

 

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼.

 

 

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.

 

 

 

 

 

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼r̼á̼p̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼.

 

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼.̼

 

 

 

 

 

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!