P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼:̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼:̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9

C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.

 

 

 

H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼0̼/̼1̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼I̼m̼p̼e̼r̼i̼a̼l̼ ̼C̼o̼l̼l̼e̼g̼e̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.

 

 

 

M̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.

 

N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼I̼m̼p̼e̼r̼i̼a̼l̼ ̼C̼o̼l̼l̼e̼g̼e̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼M̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ò̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼.

 

 

 

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

T̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼.̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼6̼ ̼F̼1̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.

 

C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼.̼T̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼R̼h̼i̼a̼ ̼K̼u̼n̼d̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼”.

 

 

 

N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼a̼t̼u̼r̼e̼ ̼C̼o̼m̼m̼u̼n̼i̼c̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼.̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.

 

 

C̼á̼c̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼g̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼,̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼”̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼…̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼A̼j̼i̼t̼ L̼a̼l̼v̼a̼n̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼”̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼.̼ ̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼.

 

 

 

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ

 

 

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.

 

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.

 

M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼o̼m̼ ̼s̼ò̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.

 

V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼n̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

 

D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼t̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.

 

2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.

 

T̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼ ̼á̼m̼.

 

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ì̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼.

 

Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼”̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼.

 

B̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.

 

B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼”̼,̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

 

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

 

 

 

 

 

L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼t̼-̼h̼i̼e̼n̼-̼m̼o̼i̼-̼t̼u̼n̼g̼-̼m̼a̼c̼-̼c̼a̼n̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼n̼a̼y̼-̼c̼o̼-̼t̼h̼e̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼c̼a̼p̼-̼k̼h̼a̼-̼n̼a̼n̼g̼-̼b̼a̼o̼-̼v̼e̼-̼t̼r̼u̼o̼c̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼2̼0̼2̼2̼0̼1̼1̼1̼1̼2̼1̼5̼0̼1̼4̼1̼4̼.̼h̼t̼m̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!