C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼’̼n̼g̼ả̼ ̼m̼ũ̼’̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼’̼c̼h̼ế̼’̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼’̼n̼g̼ả̼ ̼m̼ũ̼’̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼’̼c̼h̼ế̼’̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼

D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼,̼ ̼r̼ô̼ ̼b̼ố̼t̼…̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼“̼n̼g̼ả̼ ̼m̼ũ̼,̼ ̼b̼á̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼.

 

 

 

L̼ã̼o̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼

 

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼D̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.

H̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼

 

 

 

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.

 

N̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

 

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼9̼0̼0̼k̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼5̼m̼ v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼.

X̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼“̼M̼a̼d̼e̼ ̼b̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼”̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼7̼0̼.

 

 

 

C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼6̼8̼0̼k̼g̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼1̼m̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼,̼3̼m̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼3̼,̼5̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼6̼0̼ ̼l̼í̼t̼/̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ 1̼5̼0̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼r̼á̼p̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼B̼u̼s̼a̼n̼ ̼(̼H̼à̼n̼ Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ã̼m̼ ̼ở̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼.

 

 

 

D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼

 

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼“̼M̼a̼d̼e̼ ̼i̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼.̼ N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼ ̼1̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼a̼

 

 

 

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼a̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼u̼ n̼g̼ầ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼v̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.

 

 

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ù̼n̼,̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼.

 

V̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼–̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼5̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ý̼/̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼ặ̼n̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ờ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ t̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼d̼ẹ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼ò̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.

 

 

N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼“̼h̼a̼i̼ ̼l̼ú̼a̼”̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼“̼8̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼”

 

N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼à̼y̼,̼ ̼b̼ừ̼a̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ỏ̼…̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼à̼o̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼ạ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ự̼c̼,̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼.

A̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

 

 

 

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼x̼ớ̼i̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼à̼y̼,̼ ̼b̼ừ̼a̼,̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ đ̼ồ̼.̼ ̼Ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼,̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.

 

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼á̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼à̼n̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼.

 

B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼“̼8̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼”̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.

 

 

N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼”̼s̼i̼ê̼u̼”̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼”̼n̼g̼ả̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼á̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”

 

D̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼á̼t̼ ̼(̼S̼N̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼r̼ô̼ ̼b̼ố̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.

 

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼ư̼:̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼,̼ ̼N̼g̼a̼…̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼r̼ô̼ ̼b̼ố̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼.

N̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼á̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.

 

 

 

M̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ú̼a̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼n̼g̼ả̼ ̼m̼ũ̼,̼ ̼b̼á̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼.

S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼r̼ô̼ ̼b̼ố̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.

 

 

 

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼I̼s̼r̼a̼e̼l̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ả̼i̼ p̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ c̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼5̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.

 

N̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼“̼h̼a̼i̼ ̼l̼ú̼a̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼U̼S̼D̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼.

 

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼I̼s̼r̼a̼e̼l̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ q̼u̼ả̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼V̼N̼Đ̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ứ̼t̼”̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.

 

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ù̼n̼g̼.

 

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ô̼ ̼b̼ố̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼k̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼à̼ c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼ắ̼p̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼r̼ô̼ ̼b̼ố̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼–̼ ̼4̼0̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.

 

S̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼3̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼.̼ S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼I̼s̼r̼a̼e̼l̼,̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼…̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼6̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ô̼ ̼b̼ố̼t̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼2̼0̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼0̼ l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼;̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼t̼â̼y̼,̼ ̼c̼à̼ ̼r̼ố̼t̼…

 

 

 

 

 

L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼k̼i̼n̼h̼-̼d̼o̼a̼n̼h̼/̼d̼o̼a̼n̼h̼-̼n̼h̼a̼n̼/̼n̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼c̼h̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼b̼a̼y̼-̼t̼a̼u̼-̼n̼g̼a̼m̼-̼k̼h̼i̼e̼n̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼g̼i̼a̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼n̼g̼o̼a̼i̼-̼n̼g̼a̼-̼m̼u̼-̼b̼a̼i̼-̼p̼h̼u̼c̼-̼4̼3̼5̼1̼2̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!