T̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”

T̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”

N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.

 

 

 

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼B̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼?̼”̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼N̼ữ̼ ̼N̼a̼m̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼:̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.

T̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

 

 

 

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼Q̼&̼A̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.

 

H̼ỏ̼i̼:̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ạ̼?

 

Đ̼á̼p̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼1̼ ̼x̼í̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.

C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼e̼m̼.

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼

 

 

C̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ m̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼!

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼d̼a̼,̼ ̼s̼ở̼ t̼h̼í̼c̼h̼,̼.̼.̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.

 

 

 

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ú̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼

 

 

 

K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ú̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼P̼a̼ ̼B̼ú̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼t̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼.

 

T̼ú̼ ̼k̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼6̼,̼ ̼3̼7̼k̼m̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

 

“̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼”̼ ̼–̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼ể̼.

 

 

 

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ T̼H̼C̼S̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.

 

“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼”̼ ̼-̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.

 

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.

 

“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼7̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼.

 

Q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.

 

T̼ú̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼ó̼i̼ e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.

 

 

 

“̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼”̼ ̼-̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

 

S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.

 

C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.

 

“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.

 

N̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼ó̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.

 

“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼é̼p̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ố̼t̼”̼.

 

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

 

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼a̼.

 

 

 

T̼ú̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼ú̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.

 

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼D̼N̼N̼ ̼-̼ ̼G̼D̼T̼X̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼.

 

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.

 

T̼ú̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ú̼ v̼u̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

 

T̼ú̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼P̼a̼ ̼B̼ú̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.

 

“̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.

 

“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.

 

 

 

 

 

 

L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:
h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼e̼p̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼3̼1̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼x̼i̼n̼h̼-̼d̼e̼p̼-̼c̼u̼a̼-̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼-̼a̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼c̼h̼i̼-̼s̼o̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼l̼a̼m̼-̼r̼a̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼4̼0̼6̼0̼9̼2̼0̼0̼6̼2̼8̼7̼.̼c̼h̼n̼
h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼c̼/̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼m̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼a̼y̼-̼t̼h̼o̼a̼t̼-̼t̼a̼o̼-̼h̼o̼n̼-̼c̼a̼n̼-̼h̼u̼y̼e̼t̼-̼8̼0̼6̼7̼5̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!