“C𝕠̼̂ ̼𝕕̼𝕒̼̂𝕦̼ ̼𝟞̼2″ ̼𝕥̼𝕦̼𝕠̼̂̉𝕚̼ ̼𝕠̛̼̉ ̼ℂ̼𝕒̼𝕠̼ ̼𝔹̼𝕒̼̆̀𝕟̼𝕘̼ ̼𝕕̼𝕦̛̣̼𝕟̼𝕘̼ ̼𝕙̼𝕒̼̆̉𝕟̼ ̼𝕓̼𝕚̼𝕒̼ ̼đ̼𝕒̼́ ̼𝕜̼𝕙̼𝕒̼̆́𝕔̼ ̼𝕥̼𝕖̼̂𝕟̼ ̼𝕙̼𝕒̼𝕚̼ ̼𝕧̼𝕠̛̣̼ ̼𝕔̼𝕙̼𝕠̼̂̀𝕟̼𝕘̼ ̼𝕜̼𝕙̼𝕚̼𝕖̼̂́𝕟̼ ̼𝕕̼𝕒̼̂𝕟̼ ̼𝕞̼𝕒̣̼𝕟̼𝕘̼ ̼𝕔̼𝕙̼𝕠̼𝕒̼́𝕟̼𝕘̼ ̼𝕧̼𝕒̼́𝕟̼𝕘̼ ̼𝕧̼𝕚̼̀ ̼𝕔̼𝕙̼𝕠̼ ̼𝕝̼𝕒̼̀ ̼”̼đ̼𝕚̼𝕖̼̂̀𝕞̼ ̼𝕘̼𝕠̛̼̉”

“C𝕠̼̂ ̼𝕕̼𝕒̼̂𝕦̼ ̼𝟞̼2″ ̼𝕥̼𝕦̼𝕠̼̂̉𝕚̼ ̼𝕠̛̼̉ ̼ℂ̼𝕒̼𝕠̼ ̼𝔹̼𝕒̼̆̀𝕟̼𝕘̼ ̼𝕕̼𝕦̛̣̼𝕟̼𝕘̼ ̼𝕙̼𝕒̼̆̉𝕟̼ ̼𝕓̼𝕚̼𝕒̼ ̼đ̼𝕒̼́ ̼𝕜̼𝕙̼𝕒̼̆́𝕔̼ ̼𝕥̼𝕖̼̂𝕟̼ ̼𝕙̼𝕒̼𝕚̼ ̼𝕧̼𝕠̛̣̼ ̼𝕔̼𝕙̼𝕠̼̂̀𝕟̼𝕘̼ ̼𝕜̼𝕙̼𝕚̼𝕖̼̂́𝕟̼ ̼𝕕̼𝕒̼̂𝕟̼ ̼𝕞̼𝕒̣̼𝕟̼𝕘̼ ̼𝕔̼𝕙̼𝕠̼𝕒̼́𝕟̼𝕘̼ ̼𝕧̼𝕒̼́𝕟̼𝕘̼ ̼𝕧̼𝕚̼̀ ̼𝕔̼𝕙̼𝕠̼ ̼𝕝̼𝕒̼̀ ̼”̼đ̼𝕚̼𝕖̼̂̀𝕞̼ ̼𝕘̼𝕠̛̼̉”

Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2″ ̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼”̼h̼ú̼ ̼v̼í̼a̼”̼.

 

 

̼L̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼62″ ̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼”̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.

Mừng nhà mới, cô dâu 63 tuổi ở Cao Bằng dựng hẳn bia đá khắc tên hai vợ chồng khiến dân mạng choáng váng vì cho là điềm gở-1
Thu Sao và Hoa Cương xây nhà mới.

 

 

 

̼V̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼a̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼i̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ò̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼i̼a̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ơ̼”̼.

Mừng nhà mới, cô dâu 63 tuổi ở Cao Bằng dựng hẳn bia đá khắc tên hai vợ chồng khiến dân mạng choáng váng vì cho là điềm gở-2
Chiếc bia đá khắc tên hai vợ chồng.

 

 

 

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼s̼o̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ở̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼.

Đăng loạt ảnh mới, 'cô dâu 62 tuổi' được dân mạng khuyên nên xây nhà cho bố mẹ chồng trước

 

 

 

Cô dâu Thu Sao' khoe ảnh nhà mới 'sang xịn' cạnh nhà bố mẹ chồng

 

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

 

 

 

̼T̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼o̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼

 

Cô dâu 62 tuổi tố chồng trẻ đong đưa ong bướm, hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt - Hình 1

 

 

 

Cô dâu 63 tuổi ở Cao Bằng bất ngờ tố chồng trẻ “ong bướm đong đưa” cô gái khác

 

 

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.

Hết chuyện mang bầu ở tuổi 62, cô dâu Thu Sao không ít lần còn gây sốc, tố chồng trẻ đong đưa với gái trẻ-8

 

 

 

̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼o̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼m̼”̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼

Cô dâu 62 tuổi tố chồng trẻ đong đưa ong bướm, hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt - Netizen - Việt Giải Trí

 

 

 

“C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼” ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼.

̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼ ̼v̼ụ̼t̼.

 

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼”̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼

Hết chuyện mang bầu ở tuổi 62, cô dâu Thu Sao không ít lần còn gây sốc, tố chồng trẻ đong đưa với gái trẻ-6
Hình ảnh chị Thu Sao xuất hiện sau khi phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người bất ngờ về khuôn mặt thiếu cân đối.

 

 

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼,̼ ̼”c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼” ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼.̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼m̼ỡ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.

 

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼h̼ằ̼n̼,̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.

 

 

̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼t̼i̼f̼a̼n̼

 

Hết chuyện mang bầu ở tuổi 62, cô dâu Thu Sao không ít lần còn gây sốc, tố chồng trẻ đong đưa với gái trẻ-7

 

 

̼S̼a̼u̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼9̼/̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼.

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼t̼i̼f̼a̼n̼.

 

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!