M̷ư̷a̷ ̷l̷ũ̷ ̷ở̷ ̷m̷i̷ề̷n̷ ̷T̷r̷u̷n̷g̷ ̷k̷h̷i̷ế̷n̷ ̷3̷ ̷n̷g̷ư̷ờ̷i̷ ̷m̷ấ̷t̷ ̷t̷í̷c̷h̷,̷ ̷q̷u̷ố̷c̷ ̷l̷ộ̷ ̷1̷ ̷n̷g̷ậ̷p̷ ̷s̷â̷u̷

M̷ư̷a̷ ̷l̷ũ̷ ̷ở̷ ̷m̷i̷ề̷n̷ ̷T̷r̷u̷n̷g̷ ̷k̷h̷i̷ế̷n̷ ̷3̷ ̷n̷g̷ư̷ờ̷i̷ ̷m̷ấ̷t̷ ̷t̷í̷c̷h̷,̷ ̷q̷u̷ố̷c̷ ̷l̷ộ̷ ̷1̷ ̷n̷g̷ậ̷p̷ ̷s̷â̷u̷

M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.

 

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼3̼0̼0̼-̼5̼0̼0̼ ̼m̼m̼.

 

 

̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼4̼0̼-̼5̼0̼ ̼c̼m̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼.

 

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

 

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼4̼0̼ ̼c̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.

 

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼”̼L̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ữ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ư̼ớ̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

 

̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼g̼h̼e̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼

 

̼T̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼

 

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼K̼ẻ̼ ̼G̼ỗ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼x̼ả̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼ị̼n̼h̼,̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.

 

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ò̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.

 

̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼7̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼7̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼m̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!