Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼D̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼

Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼D̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼

Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ũ̼

̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼.̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼l̼i̼n̼g̼ ̼B̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼H̼.̼T̼â̼y̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼ũ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼ạ̼o̼ ̼v̼é̼t̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼S̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.

Tuyến đường vùng cao H.Tây Giang ngập sâu do mưa lớn

 

̼“̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ũ̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼a̼ ̼N̼g̼ô̼l̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼ ̼X̼a̼n̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼.̼T̼â̼y̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼6̼.̼1̼0̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼A̼r̼ầ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼A̼r̼ầ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼o̼ ̼v̼é̼t̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.

̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼’̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼G̼a̼ ̼R̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.

Nước lũ tràn vào nhà dân

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼ ̼X̼a̼n̼,̼ ̼B̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ê̼,̼ ̼A̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼T̼â̼y̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼.

 

 

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼0̼B̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼O̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼.̼5̼ ̼(̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.

H.Nam Trà My di dời khẩn cấp các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở

 

 

̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼D̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼à̼ ̼C̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼a̼i̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼ơ̼n̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼1̼4̼7̼ ̼h̼ộ̼ ̼(̼v̼ớ̼i̼ ̼6̼0̼5̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼)̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.

Nước lũ, bùn đất tràn vào nhà dân ở xã A Xan

 

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼H̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼à̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼ ̼L̼ũ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼.

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼l̼u̼y̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.

̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼.̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼,̼5̼2̼m̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼à̼ ̼0̼,̼9̼8̼m̼;̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Á̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼6̼,̼7̼5̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼à̼ ̼0̼,̼2̼5̼m̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼ ̼G̼i̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.

Nhà dân ở xã A Xan hư hỏng do nước lũ tràn vào nhà

 

Sạt lở trên tuyến đường lên các xã biên giới H.Tây Giang

 

Mưa lũ gây cô lập một số nơi xã Phước Thành (H.Phước Sơn)

 

Nước lũ tràn qua đường gây cô lập cục bộ ở H.Tây Giang

 

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở H.Tây Giang ngập sâu, chia cắt cục bộ

 

 

 

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼n̼a̼m̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼t̼r̼a̼n̼-̼v̼a̼o̼-̼n̼h̼a̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼a̼m̼-̼h̼o̼-̼d̼a̼n̼-̼v̼u̼n̼g̼-̼c̼a̼o̼-̼c̼h̼a̼y̼-̼l̼u̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼3̼9̼1̼9̼0̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!