Ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼’̼ᴠ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀’̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼

Ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼’̼ᴠ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀’̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼

K̼h̼i̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼D̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”̼v̼é̼t̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼i̼j̼a̼m̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼(̼7̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼“̼s̼ố̼t̼”̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.

Tại dãy trọ của mình, ông Giảng được người thuê trọ quý mến, gọi thân thương là chú Tư.

 

̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼2̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼ư̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.

̼L̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼.̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼1̼4̼7̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ẩ̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼ạ̼o̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼.

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼”̼.̼

̼“̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.

Trong mọi hoàn cảnh, ông luôn cố gắng hỗ trợ bà con khó khăn, đặc biệt là người thuê trọ của mình.

 

 

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼c̼á̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼“̼v̼é̼t̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼”̼.̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼F̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

 

 

̼“̼L̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼”

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼ư̼”̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼ ̼T̼ư̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ì̼ ̼g̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.

Cũng như toàn bộ người thuê trọ với chú Tư, gia đình chị Huyền không về quê vì được chủ trọ chăm lo, hỗ trợ trong lúc khó khăn.

 

 

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼c̼h̼ú̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ử̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼i̼.

̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.

Bước ra từ gian khổ, ông thấu hiểu, đồng cảm với người khó khăn.

 

 

̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼g̼i̼ã̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼a̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼o̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼b̼ổ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!