Đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼”̼N̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̣̼̂”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼T̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼”̼T̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼

Đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼”̼N̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̣̼̂”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼T̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼”̼T̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼

Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼N̼h̼u̼ệ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼T̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼N̼h̼u̼ệ̼”̼,̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼T̼r̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.

 

 

 

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼3̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼8̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼.

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼”̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ẫ̼m̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼4̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ã̼m̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼a̼y̼ ̼1̼,̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ẫ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼T̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ẫ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼T̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ẫ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼.

 

̼V̼i̼ệ̼n ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ẫ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼”̼T̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼6̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼5̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

 

̼Đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼N̼h̼u̼ệ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼4̼4̼%̼.

 

 

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.

 

 

 

 

Theo: https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/sap-hau-toa-sau-2-lan-hoan-duong-nhue-va-tien-trang-bi-xet-xu-toi-gi-c51a1298312.html

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!