G.i̼.ế̼.t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼,̼ ̼c̼.ư̼.ớ̼.p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

G.i̼.ế̼.t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼,̼ ̼c̼.ư̼.ớ̼.p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼.ở̼.i̼ ̼t̼.ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼.ắ̼.t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼o̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼ ̼G̼.i̼.ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼.ư̼.ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼

Triệu Vạn Phúc tại hiện trường

 

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ẻ̼o̼ ̼M̼ý̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ì̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼.á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.ư̼.ớ̼.p̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.

Ảnh minh họa

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ẻ̼o̼ ̼M̼ý̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼“̼g̼i̼ú̼p̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼.̼

̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼6̼k̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼;̼ ̼3̼,̼6̼ ̼g̼r̼a̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼;̼ ̼3̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼ù̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼c̼ú̼c̼ ̼á̼o̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.

Ảnh minh họa

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼o̼ ̼2̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.ầ̼.u̼ ̼đ̼.ộ̼.c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

 

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼o̼ ̼g̼.i̼.ế̼.t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼(̼c̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

Tang vật vụ án.

 

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼.i̼.ế̼.t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼

Triệu Vạn Phúc

 

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼.i̼.ế̼.t̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ả̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.i̼.ế̼.t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼.ư̼.ớ̼.p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼V̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!