M̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼a̼y̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼a̼y̼

F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼

 

̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼.̼o̼.̼v̼.̼i̼.̼d̼-̼1̼.̼9̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼9̼0̼ ̼c̼a̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼2̼5̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼.

 

̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼à̼i̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼x̼e̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼;̼ ̼2̼ ̼t̼ổ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼;̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼;̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼.̼

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼u̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼;̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼K̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼”̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼2̼7̼1̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼3̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼.̼1̼6̼4̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼1̼.̼8̼6̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼á̼.̼c̼.̼h̼ ̼l̼.̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼.̼r̼.̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

 

 

̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼:̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ồ̼ ̼ạ̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼D̼o̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼;̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼é̼o̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ồ̼ ̼ạ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼Ú̼t̼ ̼X̼i̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼,̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼;̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼Ú̼t̼ ̼X̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼F̼0̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼0̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼;̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼é̼o̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼1̼0̼9̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼;̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼Ú̼t̼ ̼X̼i̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼.̼.̼

 

 

Tổng hợp:

https://soha.vn/f0-trong-ngay-cao-nhat-tu-truoc-toi-nay-mot-huyen-tu-xin-cach-ly-30000-ho-dan-20211016005922852.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/soc-trang-so-ca-mac-covid19-tang-nhanh-khi-nguoi-dan-tu-phat-ve-que-o-at-20211005172151003.htm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!