Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

H̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼…̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ơ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ã̼ᴏ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼”̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼r̼;̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼m̼ ̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼a̼o̼ ̼K̼ê̼.

 

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼…̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼?

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ᴛ̼ố̼ ̼ᴄ̼á̼ᴏ̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼x̼ú̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ạ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ê̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ọ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ẩ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

 

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼s̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼ʙ̼ắ̼ᴛ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼.

 

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼7̼/̼9̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ộ̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼.

 

 

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ế̼ᴛ̼ ̼â̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴜ̼.

 

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼“̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼ᴛ̼ẩ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼á̼ɴ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼B̼D̼S̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼…̼v̼v̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼ʙ̼ắ̼ᴛ̼ ̼đ̼ầ̼ᴜ̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ʟ̼ù̼ᴍ̼ ̼x̼ù̼ᴍ̼ ̼“̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ʙ̼í̼ ̼ᴍ̼ậ̼ᴛ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ᴛ̼ʀ̼á̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼.

 

 

 

 

 

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼…̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.

 

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼ᴍ̼ặ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ử̼)̼:̼ ̼“̼V̼ư̼ờ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼/̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼u̼i̼/̼ ̼H̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ủ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ò̼ ̼g̼a̼i̼ ̼,̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼/̼ ̼L̼á̼ ̼c̼h̼a̼n̼h̼ ̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ʙ̼í̼ ̼ʙ̼ầ̼ᴜ̼,̼…̼”

 

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ᴄ̼ ̼é̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ủ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ế̼ᴘ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼M̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼?̼ ̼M̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼?̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼u̼p̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼…̼”̼.

 

 

 

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.

 

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼P̼C̼0̼1̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼C̼0̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.

̼V̼ề̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼0̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼.̼.̼.

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼”̼.

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼.̼ ̼”̼A̼i̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

 

 

 

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼u̼c̼k̼h̼o̼e̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼d̼a̼m̼-̼v̼i̼n̼h̼-̼h̼u̼n̼g̼-̼o̼-̼d̼a̼u̼-̼l̼a̼m̼-̼g̼i̼-̼k̼h̼i̼-̼b̼i̼-̼d̼o̼n̼-̼b̼a̼n̼-̼t̼a̼i̼-̼s̼a̼n̼-̼c̼h̼u̼a̼n̼-̼b̼i̼-̼v̼e̼-̼m̼y̼-̼1̼6̼9̼2̼1̼0̼9̼1̼3̼1̼7̼2̼0̼5̼5̼0̼8̼8̼.̼h̼t̼m̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼3̼r̼m̼t̼O̼t̼f̼n̼y̼L̼P̼p̼k̼w̼K̼8̼1̼n̼U̼T̼J̼a̼a̼7̼g̼V̼j̼E̼4̼w̼A̼o̼8̼r̼K̼2̼g̼I̼K̼7̼d̼h̼q̼W̼2̼i̼K̼W̼l̼h̼u̼G̼s̼Q̼_̼A̼8̼

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!