Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼f̼o̼l̼l̼o̼w̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼f̼o̼l̼l̼o̼w̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼f̼o̼l̼l̼o̼w̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

 

 

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼.̼L̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼.̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼.̼L̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

 

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼H̼.̼L̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼P̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ậ̼p̼”̼.̼

 

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼L̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼”̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼ ̼-̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼”̼k̼é̼ ̼f̼a̼m̼e̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼ụ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ờ̼ ̼á̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼.̼”̼ ̼-̼ ̼H̼.̼L̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼H̼.̼L̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼H̼.̼L̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼h̼ị̼p̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼L̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼8̼8̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼0̼2̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼0̼2̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼;̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼;̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼!̼

 

 

̼T̼H̼E̼O̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼y̼a̼n̼.̼v̼n̼/̼y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼-̼h̼o̼n̼-̼1̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼f̼o̼l̼l̼o̼w̼-̼k̼h̼a̼n̼g̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼t̼h̼u̼y̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼b̼a̼t̼-̼g̼o̼-̼c̼l̼i̼p̼-̼t̼u̼-̼t̼h̼i̼e̼n̼-̼2̼7̼9̼6̼5̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *