N̼Ó̼N̼G̼ ̼N̼H̼Ấ̼T̼ ̼-̼ ̼T̼R̼A̼N̼G̼ ̼K̼H̼À̼N̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼Ằ̼N̼G̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼

N̼Ó̼N̼G̼ ̼N̼H̼Ấ̼T̼ ̼-̼ ̼T̼R̼A̼N̼G̼ ̼K̼H̼À̼N̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼Ằ̼N̼G̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼

“Cuộc chiến” giữa CEO Đại Nam và Trang Khàn đã kéo dài nhiều tháng qua

 

̼B̼ị̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼’̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼’̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Cựu người mẫu Trang Khàn livestream tối 13/10

 

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼.̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.

Trang Khàn livestream thách thức CEO Đại Nam

 

̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ự̼!̼ ̼C̼ứ̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼?̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼í̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼(̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼ ̼B̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ù̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼o̼ ̼ú̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼k̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼”̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼’̼k̼ẹ̼t̼’̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

Bà Nguyễn Phương Hằng – nữ CEO Đại Nam

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼

 

̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼.̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼K̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼”̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *