CHIA TAY tuyển Việt Nam sau khi thua Oman – Phát ngôn “GÂY SỐC” của Thầy – “người Việt chỉ yêu thứ bóng đá chiến thắng”.

CHIA TAY tuyển Việt Nam sau khi thua Oman – Phát ngôn “GÂY SỐC” của Thầy – “người Việt chỉ yêu thứ bóng đá chiến thắng”.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼

 

̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼:̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼Á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼c̼ ̼T̼o̼k̼y̼o̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼.̼.̼ ̼chạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

 

 

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼

̼M̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼1̼-̼2̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ố̼t̼”̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

 

̼S̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼V̼F̼F̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼

 

 

 

̼B̼á̼o̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼g̼ì̼?̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Á̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼A̼F̼C̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼P̼h̼a̼ ̼”̼đ̼ố̼t̼”̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼A̼F̼C̼ ̼”̼ư̼u̼ ̼á̼i̼”̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼.̼

 

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Khó hiểu hơn khi có những người từng tung hô thầy Park nay quay lưng và chỉ trích ông

 

̼“̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼”̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

 

 

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼0̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼“̼s̼ả̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

 

̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼”̼d̼ì̼m̼”̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼“̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ổ̼ ̼“̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼.̼

Những khoảnh khắc đáng nhớ

 

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼?̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *