BỐC PHỐT – M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

BỐC PHỐT – M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

 

̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.

 

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

 

T̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼C̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼”̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

 

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼”̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.̼

̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.

 

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼i̼c̼r̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼.̼.̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼C̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼”̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼D̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼m̼á̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼ở̼i̼…̼ ̼“̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼”̼.̼ ̼M̼á̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ầ̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

 

̼M̼á̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼á̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼á̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼ọ̼.̼

 

 

 

̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼:̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼

̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼.̼.̼.̼ ̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

̼R̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

 

̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼”̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼u̼ể̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.

̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼”̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼M̼C̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼

 

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼”̼,̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼”̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼h̼ã̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼m̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ã̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼”̼s̼a̼y̼ ̼m̼ê̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ ̼k̼h̼u̼ỵ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

 

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼.̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

 

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼C̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼”̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

 

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼”̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼”̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *