N̼.h̼.à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼!

N̼.h̼.à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼!

Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼1̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

 

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼

̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼á̼:̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼3̼1̼5̼.

 

 

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼!

Phỏng vấn NÓNG Quán quân Olympia mùa 21: Nhà vô địch duy nhất kiên quyết không du học Úc, biết được lý do ai cũng thông cảm! - Ảnh 1.

 

 

̼C̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼?

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ế̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼.

 

 

̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼u̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.

 

 

̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼-̼1̼0̼-̼1̼0̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼o̼?

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼G̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

Phỏng vấn NÓNG Quán quân Olympia mùa 21: Nhà vô địch duy nhất kiên quyết không du học Úc, biết được lý do ai cũng thông cảm! - Ảnh 2.

 

 

 

̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼?

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼.

 

 

̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼?

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Ú̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼.

 

 

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼ữ̼a̼.

Phỏng vấn NÓNG Quán quân Olympia mùa 21: Nhà vô địch duy nhất kiên quyết không du học Úc, biết được lý do ai cũng thông cảm! - Ảnh 3.

 

 

 

 

̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼?

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼!

 

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!