“͙ℂ͙𝕠͙̂ ͙𝕕͙𝕒͙̂𝕦͙ ͙𝟞͙𝟚͙”͙ ͙𝕝͙𝕒̣͙𝕚͙ ͙𝕘͙𝕒͙̂𝕪͙ ͙𝕓͙𝕒͙̃𝕠͙ ͙𝕧͙𝕠̛͙́𝕚͙ ͙𝕟͙𝕙͙𝕦̛͙̃𝕟͙𝕘͙ ͙𝕔͙𝕒͙̉𝕟͙𝕙͙ ͙𝕟͙𝕒͙̀𝕪͙

“͙ℂ͙𝕠͙̂ ͙𝕕͙𝕒͙̂𝕦͙ ͙𝟞͙𝟚͙”͙ ͙𝕝͙𝕒̣͙𝕚͙ ͙𝕘͙𝕒͙̂𝕪͙ ͙𝕓͙𝕒͙̃𝕠͙ ͙𝕧͙𝕠̛͙́𝕚͙ ͙𝕟͙𝕙͙𝕦̛͙̃𝕟͙𝕘͙ ͙𝕔͙𝕒͙̉𝕟͙𝕙͙ ͙𝕟͙𝕒͙̀𝕪͙

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼.

 

 

 

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼y̼.

Cô dâu 63 tuổi ở Cao Bằng được chồng kém 36 tuổi cưng như trứng mỏng, đút cho ăn từng miếng nhưng trái ý là bị cắn thâm tím người?-1
Chị Thu Sao không ngừng làm nũng khi bắt chồng trẻ chiều chuộng cho ngồi trên đùi rồi đút cho từng miếng

 

 

 

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼é̼o̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.

Cô dâu 63 tuổi ở Cao Bằng được chồng kém 36 tuổi cưng như trứng mỏng, đút cho ăn từng miếng nhưng trái ý là bị cắn thâm tím người?-2
Dù đi lại bình thường nhưng cô dâu Thu Sao vẫn bắt chồng bế

 

 

 

̼L̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼ờ̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼à̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼.

 

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

 

 

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼i̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼”̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼.

 

̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼.

Cô dâu 63 tuổi ở Cao Bằng được chồng kém 36 tuổi cưng như trứng mỏng, đút cho ăn từng miếng nhưng trái ý là bị cắn thâm tím người?-3
Dù được chồng “cưng như trứng mỏng”, nhưng cô dâu Cao Bằng còn “bạo lực” anh xã đến tím bầm tay nếu không ưng ý.

 

 

 

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.

 

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.

 

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼.

 

̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼0̼ ̼-̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

 

 

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼”̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼a̼o̼ ̼-̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼á̼ ̼k̼ề̼ ̼m̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.

Cuộc sống của Cô dâu 62 tuổi Thu Sao và chồng trẻ Hoa Cương giờ ra sao?-4

 

 

Cuộc sống của Cô dâu 62 tuổi Thu Sao và chồng trẻ Hoa Cương giờ ra sao?-3

 

 

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!