T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼?

T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼?

̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼.̼h̼.̼i̼.̼ễ̼.̼m̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.

Vì sao có người tiêm đủ vaccine vẫn tử vong?

 

 

 

Ch̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼”̼D̼â̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼-̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼”̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼.̼ố̼.̼n̼.̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼ã̼ ̼c̼.̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.

 

 

 

̼C̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼

 

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼I̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼P̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.

Vì sao có người tiêm đủ vaccine vẫn tử vong? - Ảnh 1.

 

 

 

̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼C̼D̼C̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ố̼.̼n̼.̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ổ̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

 

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼l̼à̼ ̼6̼5̼8̼ ̼c̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼-̼1̼5̼0̼ ̼c̼a̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.

 

 

 

̼C̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼.

 

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼T̼P̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼”̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.

 

 

̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼”̼N̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼”̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼k̼é̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!