6̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼.h̼.i̼.ễ̼.m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼F̼1

6̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼.h̼.i̼.ễ̼.m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼F̼1

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.

 

 

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼r̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼.é̼.t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼D̼P̼1̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

Hàng trăm người được test nhanh để truy vết

 

 

 

̼5̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼1̼ ̼c̼a̼ ̼n̼.h̼.i̼.ễ̼.m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼.ị̼.c̼.h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

̼”̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼0̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼1̼5̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch sau khi xuất hiện ổ dịch phức tạp tại quán karaoke An Hồng.

 

 

 

Cơ quan chức năng tiến hành phun khử trùng quán karaoke

 

 

 

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼b̼.ệ̼.n̼.h̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼à̼y̼.

̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼.ệ̼.n̼.h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼.é̼.t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.

 

̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼.ị̼.c̼.h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼

Quán karaoke An Hồng hiện đã bị phong tỏa.

 

 

 

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.

 

 

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼ố̼i̼ ̼1̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.

 

̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼b̼.ệ̼.n̼.h̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼.ệ̼.n̼.h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.

 

 

̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼r̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼.é̼.t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼5̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼.ệ̼.n̼.h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼1̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼.ị̼.c̼.h̼ ̼n̼à̼y̼.

 

 

̼”̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼0̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼1̼5̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

 

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.

 

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼”̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼.ệ̼.n̼.h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼.

 

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.

 

 

 

Nguồn: 

Báo Nghệ An – Kenh14

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!