Đàn Ông Việt phải nhập khẩu Vợ từ Châu Phi

Đàn Ông Việt phải nhập khẩu Vợ từ Châu Phi

 

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼
Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Á̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Â̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼D̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼S̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼1̼1̼7̼ ̼-̼ ̼1̼1̼8̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼/̼1̼0̼0̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼
̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼0̼ ̼-̼ ̼1̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼5̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼4̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼̼R̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼5̼0̼,̼ ̼4̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ế̼ ̼vợ

T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼2̼7̼,̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼3̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼

T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼3̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼”̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼8̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼:̼ ̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼”̼.̼
̼R̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼
̼̼C̼Đ̼M̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼
̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!