B̼.̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼

B̼.̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼

̼M̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼r̼ở̼m̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼.̼ừ̼.̼a̼ ̼đ̼.̼ả̼.̼o̼ ̼c̼h̼.̼i̼.̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼F̼u̼ ̼-̼ ̼A̼j̼a̼r̼n̼ ̼F̼u̼ ̼S̼a̼k̼ ̼Y̼a̼n̼t̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼“̼r̼ở̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼“̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼“̼l̼ò̼e̼”̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼“̼r̼ở̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ừ̼.̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ó̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼.̼ừ̼.̼a̼ ̼đ̼.̼ả̼.̼o̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼“̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼“̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼â̼m̼.̼

Đối tượng Lê Công Tâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼8̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼.̼ở̼i̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼L̼.̼ừ̼.̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼.̼i̼.̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼b̼á̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼n̼…̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼n̼ộ̼p̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

 

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼“̼ả̼o̼”̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼”̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼“̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼t̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼…̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼5̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼â̼y̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼â̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼1̼ ̼m̼â̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼h̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼y̼ể̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼“̼v̼ậ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼3̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

 

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼2̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

 

̼T̼.̼a̼.̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼.̼á̼.̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼ạ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼L̼à̼o̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼d̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼L̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼à̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼ứ̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼.̼

 

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼,̼ ̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ở̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼o̼s̼s̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼u̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *