N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼’̼b̼.̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼’̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼’̼b̼.̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼’̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼.̼ố̼.̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼”̼b̼.̼ú̼ ̼t̼i̼”̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼L̼a̼n̼g̼s̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼”̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼.̼

Nam MC Paul de Leeuw

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼C̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ử̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼”̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼à̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ử̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼á̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ữ̼a̼”̼ ̼ở̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼

Sau khi thử xong, Paul de Leeuw châm biếm: “Tôi thấy lần thứ 2 có vị ngon hơn, nhưng tôi có thể thấy rằng hôm qua cô đã ăn măng tây”

 

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼.̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼R̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼S̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

 

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼”̼b̼ã̼o̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼”̼b̼.̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼e̼u̼w̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!