“𝐋̼ạ̼𝐜̼ ̼𝐥̼ố̼𝐢̼”̼ ̼𝐛̼ê̼𝐧̼ ̼𝐭̼ì̼𝐧̼𝐡̼ ̼𝐭̼𝐫̼ẻ̼,̼ ̼𝐧̼𝐠̼ư̼ờ̼𝐢̼ ̼𝐯̼ợ̼ ̼𝐜̼ù̼𝐧̼𝐠̼ ̼𝐭̼ì̼𝐧̼𝐡̼ ̼𝐧̼𝐡̼â̼𝐧̼ ̼𝐬̼.̼á̼.̼𝐭̼ ̼ ̼𝐡̼.̼ạ̼.̼𝐢̼ ̼ ̼𝐜̼𝐡̼ồ̼𝐧̼𝐠̼ ̼𝐝̼.̼ã̼ ̼ ̼𝐦̼.̼𝐚̼.̼𝐧̼

“𝐋̼ạ̼𝐜̼ ̼𝐥̼ố̼𝐢̼”̼ ̼𝐛̼ê̼𝐧̼ ̼𝐭̼ì̼𝐧̼𝐡̼ ̼𝐭̼𝐫̼ẻ̼,̼ ̼𝐧̼𝐠̼ư̼ờ̼𝐢̼ ̼𝐯̼ợ̼ ̼𝐜̼ù̼𝐧̼𝐠̼ ̼𝐭̼ì̼𝐧̼𝐡̼ ̼𝐧̼𝐡̼â̼𝐧̼ ̼𝐬̼.̼á̼.̼𝐭̼ ̼ ̼𝐡̼.̼ạ̼.̼𝐢̼ ̼ ̼𝐜̼𝐡̼ồ̼𝐧̼𝐠̼ ̼𝐝̼.̼ã̼ ̼ ̼𝐦̼.̼𝐚̼.̼𝐧̼

̼”̼L̼ạ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼”̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼

Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ô̼ ̼N̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼P̼á̼t̼ ̼N̼á̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼k̼e̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼ ̼á̼.̼n̼.

 

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼.̼c̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼.̼,̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.

 

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼.̼h̼ ̼á̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼i̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼.̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼ ̼n̼.̼h̼.̼â̼.̼n̼.

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼m̼ ̼t̼.̼a̼.̼n̼.̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼ặ̼m̼ ̼T̼ú̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼n̼.̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

 

 

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼,̼ ̼X̼i̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼i̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼X̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼h̼ủ̼,̼ ̼X̼i̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼m̼.̼â̼.̼y̼ ̼m̼.̼ư̼.̼a̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼c̼”̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼b̼.̼ù̼a̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼X̼i̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼X̼i̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼X̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼/̼ầ̼/̼u̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼X̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼o̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ò̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼é̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼”̼M̼.̼â̼.̼y̼ ̼m̼.̼ư̼.̼a̼”̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼.̼.

 

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼7̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼”̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼.

̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ì̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ấ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.

̼V̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ì̼.̼n̼.̼h̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼â̼y̼ ̼r̼á̼p̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼.

̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼â̼y̼ ̼r̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼-̼7̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼l̼õ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.

 

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼k̼é̼m̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼X̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼e̼m̼”̼.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼á̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼X̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼c̼h̼a̼t̼ ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼à̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼.̼ ̼L̼â̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.

 

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼.̼ụ̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼.̼r̼.̼ộ̼.̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼é̼n̼ ̼r̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼m̼ ̼n̼ớ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼.̼h̼.̼u̼.̼ố̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼X̼i̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

 

̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼.̼h̼.̼o̼.̼á̼.̼t̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼.̼ ̼N̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼7̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼.

 

 

̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼.̼ụ̼.̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.

 

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!