𝕂È𝕆 𝟚𝟘 𝕋Ỷ “𝕍Ụ 𝕋Ịℕℍ 𝕋ℍẤ𝕋 𝔹Ồℕ𝔾 𝕃𝔸𝕀” 𝕍Ẫℕ ℕÓℕ𝔾 ℍỔ𝕀

𝕂È𝕆 𝟚𝟘 𝕋Ỷ “𝕍Ụ 𝕋Ịℕℍ 𝕋ℍẤ𝕋 𝔹Ồℕ𝔾 𝕃𝔸𝕀” 𝕍Ẫℕ ℕÓℕ𝔾 ℍỔ𝕀

B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼r̼ò̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼đ̼a̼̣̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼”̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼A̼D̼N̼.

 

̼X̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼”̼l̼ù̼̼m̼ ̼x̼ù̼̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼”̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼B̼ờ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ụ̼”̼)̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼s̼ó̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼̼t̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼a̼̣̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼B̼ờ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ụ̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼̼p̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ố̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼̼n̼ ̼a̼m̼.

Theo nữ CEO Đại Nam, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi từ ông Lê Tùng Vân

 

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼)̼ ̼m̼à̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼ờ̼̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼r̼õ̼̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼ý̼̼ ̼v̼i̼̣̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼.̼”

̼”̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼ứ̼̼ ̼m̼ã̼̼i̼ ̼t̼ồ̼̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼k̼ế̼̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼̼ ̼đ̼ơ̼̣̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ó̼̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼̼.̼ ̼D̼ù̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼ố̼̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ấ̼̼u̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ứ̼̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼k̼ế̼̼t̼.̼”̼ ̼-̼ ̼B̼à̼̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼b̼à̼̼y̼ ̼t̼ỏ̼̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼c̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼B̼ờ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ụ̼”̼ ̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼h̼ờ̼̼ ̼b̼à̼̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ố̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼r̼u̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼h̼i̼̣̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼̣̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼”̼n̼h̼ờ̼̼ ̼v̼ả̼̼”̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ứ̼̼c̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼h̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ố̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼A̼m̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼B̼ờ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ụ̼”̼.

 

̼N̼ế̼̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼A̼D̼N̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼”̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼C̼E̼O̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼b̼ồ̼̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼̼n̼.

 

H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼̼t̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼â̼̣̼n̼.

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!