𝟏̼𝟓̼𝟗̼ ̼𝐅̼𝟎̼ ̼𝐭̼ạ̼𝐢̼ ̼𝐭̼𝐫̼ư̼ờ̼𝐧̼𝐠̼ ̼𝐡̼ọ̼𝐜̼ ̼ở̼ ̼𝐡̼𝐮̼𝐲̼ệ̼𝐧̼ ̼𝐦̼𝐢̼ề̼𝐧̼ ̼𝐧̼ú̼𝐢̼ ̼𝐍̼𝐚̼𝐦̼ ̼𝐓̼𝐫̼à̼ ̼𝐌̼𝐲̼

𝟏̼𝟓̼𝟗̼ ̼𝐅̼𝟎̼ ̼𝐭̼ạ̼𝐢̼ ̼𝐭̼𝐫̼ư̼ờ̼𝐧̼𝐠̼ ̼𝐡̼ọ̼𝐜̼ ̼ở̼ ̼𝐡̼𝐮̼𝐲̼ệ̼𝐧̼ ̼𝐦̼𝐢̼ề̼𝐧̼ ̼𝐧̼ú̼𝐢̼ ̼𝐍̼𝐚̼𝐦̼ ̼𝐓̼𝐫̼à̼ ̼𝐌̼𝐲̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼5̼9̼ ̼F̼0̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼)̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼5̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼)̼.

 

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼;̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.

 

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼1̼1̼7̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼r̼.̼u̼.̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼F̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼0̼B̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼D̼o̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼.

 

 

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:

̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼.
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ổ̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.

 

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼4̼.̼4̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.

̼Q̼u̼a̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼6̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼ ̼v̼à̼ ̼2̼7̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼2̼.

Người dân xã Thượng Lan, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼T̼K̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼T̼T̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼T̼K̼)̼.

̼2̼ ̼F̼0̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼ở̼ ̼T̼ổ̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼̼y̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼d̼.̼i̼̣̼.̼c̼.̼h̼ ̼k̼h̼á̼̼ ̼p̼h̼ứ̼̼c̼ ̼t̼a̼̣̼p̼,̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼b̼ộ̼̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼̼n̼,̼ ̼x̼ã̼̼,̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼;̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼n̼g̼ ̼h̼o̼̣̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ộ̼̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼đ̼ô̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ả̼̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼̼n̼,̼ ̼x̼ã̼̼,̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼̼c̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼̼n̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼ở̼̼ ̼H̼à̼̼ ̼N̼ộ̼̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼̼m̼ ̼(̼l̼à̼̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼̼n̼ ̼l̼â̼̼y̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼d̼.̼i̼̣̼.̼c̼.̼h̼ ̼n̼à̼̼y̼)̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼l̼â̼̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼̼m̼ ̼r̼ộ̼̼n̼g̼.

 

̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼̼m̼ ̼d̼i̼ệ̼̼n̼ ̼r̼ộ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼b̼ộ̼̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼̼n̼ ̼x̼ã̼̼ ̼T̼h̼ư̼̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼;̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼b̼ộ̼̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼s̼ố̼̼ ̼2̼ ̼V̼i̼ệ̼̼t̼ ̼Y̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼.̼h̼.

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đã huy động 100 nhân viên y tế đi lấy mẫu ở tất cả các thôn ở xã Thượng Lan và trường THPT Việt Yên số 2.

 

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼é̼o̼.

 

 

 

Nguồn:

https://vtc.vn/quang-nam-phat-hien-159-f0-tai-mot-truong-hoc-o-huyen-mien-nui-nam-tra-my-ar643399.html

https://suckhoedoisong.vn/xuat-hien-chum-lay-moi-bac-giang-lay-mau-than-toc-cho-15000-nguoi-169211027095333429.htm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng coppy em!