N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼u̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼’̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼’̼

N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼u̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼’̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼’̼

̼‘̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼è̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼u̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼‘̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼’̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼’̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

̼P̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼1̼6̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼u̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

 

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼8̼0̼2̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼ơ̼1̼9̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼:̼ ̼”̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼1̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼”̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼”̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼(̼H̼U̼D̼S̼)̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼6̼5̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼1̼4̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼.̼

̼”̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼9̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼ơ̼1̼9̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼N̼ơ̼2̼1̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼ơ̼2̼0̼,̼ ̼N̼ơ̼1̼9̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ể̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼è̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼ơ̼1̼9̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼”̼.̼

 

̼”̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼‘̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼’̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼8̼1̼6̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼ơ̼2̼0̼ ̼-̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼1̼0̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼

̼”̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼U̼D̼S̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼ơ̼2̼0̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼U̼D̼S̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ụ̼c̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼U̼D̼S̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *